ΕΠΑνΕΚ 2014-2022 Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης   EPAnEK 2014-2022 European Regional Development Fund

  • Integrated Real Estate Services
  • Permitting
  • Construction – Reconstruction of buildings
  • Property Facilities Management

Integrated approach • Concrete result